util.types.isAnyArrayBuffer(value)


如果值为内置的 ArrayBufferSharedArrayBuffer 实例,则返回 true

另见 util.types.isArrayBuffer()util.types.isSharedArrayBuffer()

util.types.isAnyArrayBuffer(new ArrayBuffer());  // 返回 true
util.types.isAnyArrayBuffer(new SharedArrayBuffer());  // 返回 true

Returns true if the value is a built-in ArrayBuffer or SharedArrayBuffer instance.

See also util.types.isArrayBuffer() and util.types.isSharedArrayBuffer().

util.types.isAnyArrayBuffer(new ArrayBuffer());  // Returns true
util.types.isAnyArrayBuffer(new SharedArrayBuffer());  // Returns true